EN DE RU

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca/producent  odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Producentowi/sprzedawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową, a w szczególności w przypadku: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, niezgodności dostarczonego Towaru z towarem zawartym z Zamówieniu oraz wad prawnych.
 3. Klient powinien kierować ewentualne reklamacje na adres Sprzedawcy/producenta:

  ARTSUN  na e-mail artsun@artsun.eu.

  Klient otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedawcy/producenta.
 4. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru  sprzedanego z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca/producent   zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę/producenta   przy zawarciu umowy, a Sprzedawca/producent  nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 5. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. Sprzedawca/producent  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru  Klientowi.
 7. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 8. Sprzedawca/producent   jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze  sprzedanym  w tej samej chwili.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę/producenta  albo Sprzedawca /producent  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany Towaru  na wolną od wad albo usunięcia wady.
 11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę/producenta  usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę/producenta.
 12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 13. Przy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą/producentem   a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru  w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy/producenta  o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy/producenta   niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14. Jeżeli kupującym jest Klient niebędący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.
 15. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę/producenta  reklamacji.
 16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca/producent  zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca/producent  zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 18. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca/producent   rozpatrzył reklamację jest dostarczenie  przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji podając w jej treści przyczynę odesłania Towaru. Zaleca się aby reklamowany Towar był zwracany – o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Zwracany Towar powinien być kompletny.
 19. Zareklamowany Towar należy odesłać na adres do korespondencji i zwrotu Towarów

  ARTSUN
  W takim przypadku Sprzedawca/producent  zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 ( czternaście ) dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 20. Reklamacje rozpatrywane  będą w trybie i na warunkach określonych w przepisach  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny
 21. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych  w IX   Punkcie  Regulaminu nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z uprawnień opisanych w Punkcie X –Warunki gwarancji  Regulaminu, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.   

 

Reklamacje

ARTSUN
e-mail: artsun@artsun.eu tel. +48


Sprzedawca/producent  odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

Reklamacje należy kierować na adres  do korespondencji i zwrotu Towarów:

ARTSUN

 e-mail: artsun@artsun.eu , Tel. +48

 Reklamacja może również zostać wniesiona poprzez przesłanie jej  za pomocą poczty elektronicznej: artsun@artsun.eu . Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakup  na adres :

ARTSUN
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego.

 

 WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

 

 

 

Marek Mikołaj Grabowski

e-mail: artsun@artsun.eu

tel. 506 724 905

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Widowska 31

 
 
       

Przydatne linki        

        Niezliczone pomysły na aranżacje wnętrz i design w świetnym stylu