EN DE RU

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (artsun.eu) 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.artsun.eu  przez

 ARTSUN

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a. adres poczty elektronicznej artsun@artsun.eu

b. telefonicznie pod numerem +48 

d. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.artsun.eu

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.artsun.eu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy dokument;

5. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
w szczególności składać Zamówienia;

6. Sprzedawca /producent - prowadzącym sklep internetowy www. artsun.eu  jest

ARTSUN                 

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą/producentem   a Klientem;

9. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług:

1.Polegających  na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

b.  o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą/producentem  jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę/producenta,


4. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, , a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, sposób dostawy i formę  płatności,

c. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę/producenta  na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,


b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów  (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta,

h. danych do faktury

10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe .oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.


11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia z tą chwilą zostaje zawarta umowa.


12. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

a. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy/producenta  nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.,tel.

13. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej.


W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta,

h. danych do faktury,

i. regulaminu,

j. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

14. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na Potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy/producenta , w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

15. Towary  oferowane w Sklepie internetowym  są w magazynie Sprzedawcy/producenta  lub produkowane   są „Na zamówienie”. Producent/sprzedawca zamieszcza o tym  stosowną informację na stronie internetowej Sklepu internetowego przy opisie danego Towaru.

16.W przypadku braku w magazynie  Sklepu internetowego zamawianego Towaru , i jeżeli produkcja Towaru nie  będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca/producent   poinformuje Klienta o niemożności zrealizowania całości lub części Zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail  oraz zaproponuje Klientowi:

 1. anulowanie całości Zamówienia – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Producent/sprzedawca  będzie zwolniona z obowiązku realizacji Zamówienia,
 2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca/producent   będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie, albo
 3. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie Towarów zostanie dokonane w  odrębnych przesyłkach.

17.W przypadku braku w magazynie Sklepu internetowego zamówionego Towaru , i jeżeli  produkcja  Towaru przez Sprzedawcę/producenta   nie będzie możliwa  w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, który nastąpił po Potwierdzeniu Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę/producenta , Sprzedawca/producent   ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.  Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry ( przedpłata ) – Producent/sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę , w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, jednakże nie później niż w terminie 30 ( trzydzieści ) dni od zawarcia Umowy sprzedaży.

18. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej, odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Dodatkowe  koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

VII. Ceny i formy  płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Płatność  za zakupiony w Sklepie internetowym Towar Klient może dokonywać w następujący sposób:

1.      gotówką w siedzibie Sprzedawcy/producenta , podczas odbioru osobistego,

2.      za pobraniem( gotówka ) - tylko do 1000 zł w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem  firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie Sklepu internetowego i po Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę/producenta.

3.      przelewem bankowym- przedpłata na konto. Klient płaci po  złożeniu Zamówienia. Numer konta zostanie wysłany na  email Klienta  wraz z Potwierdzeniem  Zamówienia. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia nastąpi po wpływie na wskazane konto bankowe Sklepu internetowego należności za zamówiony Towar w pełnej wysokości. O wysłaniu paczki Sprzedawca/producent  poinformuje Klienta  osobnym mailem.

4.płatność elektroniczna  za pośrednictwem aplikacji mobilnej   – możliwe sposoby płatności określone są na stronie internetowej: http://dotpay.pl.

 Dane rejestrowe i kontaktowe: Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72 .Zgodnie z rygorystycznymi wymogami prawa Spółka spełnia szereg wymogów niezbędnych do działalności w charakterze Agenta  rozliczeniowego, Spółka posiada także zgodę Komisji Nadzoru Finansowego nr IP14/2013 na działania w charakterze Instytucji Płatniczej

W  tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę/producenta Potwierdzenia  Zamówienia i po otrzymaniu przez Sprzedawcę/producenta informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta. Wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

4.      Realizacja Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł następuje tylko po dokonaniu przedpłaty za zamówiony Towar.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca/producent  nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy/producenta.

7. Sprzedawca/producent  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca/producent  dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę/producenta , Sprzedawca/producent  nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca/producent  zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1.      Sprzedawca/producent  odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Sprzedawcy/producentowi w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową, a w szczególności w przypadku: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, niezgodności dostarczonego Towaru z towarem zawartym z Zamówieniu oraz wad prawnych.
 2. Klient powinien kierować ewentualne reklamacje na adres Sprzedawcy/producenta  

 ARTSUN Grażyna Tarasiuk (Hotel Unibus) 17-100 Bielsk Podlaski ul. Widowska 4  lub na e-mail artsun@artsun.eu . Klient otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedawcy/producenta.

 1. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru  sprzedanego z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca/producent   zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę/producenta   przy zawarciu umowy, a Sprzedawca/producent  nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 2. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Sprzedawca/producent  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru  Klientowi.
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 5. Sprzedawca/producent   jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze  sprzedanym  w tej samej chwili.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca/producent  niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę/producenta  albo Sprzedawca /producent  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany Towaru  na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę/producenta  usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę/producenta.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Przy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą/producentem   a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru  w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy/producenta  o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy/producenta   niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 11. Jeżeli kupującym jest Klient niebędący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. 
 12. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę/producenta  reklamacji.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca/producent  zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca/producent  zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca/producent   rozpatrzył reklamację jest dostarczenie  przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji podając w jej treści przyczynę odesłania Towaru. Zaleca się aby reklamowany Towar był zwracany – o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Zwracany Towar powinien być kompletny.
 16. Zareklamowany Towar należy odesłać na adres do korespondencji i zwrotu Towarów  ARTSUN Grażyna Tarasiuk ( Hotel Unibus ) 17-100 Bielsk Podlaski ul. Widowska 4. W takim przypadku Sprzedawca/producent  zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 ( czternaście ) dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 17. Reklamacje rozpatrywane  będą w trybie i na warunkach określonych w przepisach  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny
 18. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym  Punkcie  Regulaminu nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z uprawnień opisanych w Punkcie  – „Warunki gwarancji” niniejszego Regulaminu, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.   

X. Warunki gwarancji

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę/producenta  w ramach Sklepu internetowego są  objęte gwarancją. Producent  ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
 2. Gwarancja udzielona przez Producenta  Towarów nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z Umową.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą/producentem.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą/producentem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą/producentem   a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzendoky Sprzedawcą/producentem  a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/producenta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie  Sklepu zawierające  zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

Marek Mikołaj Grabowski

e-mail: artsun@artsun.eu

tel. 506 724 905

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Widowska 31

 
 
       

Przydatne linki        

        Niezliczone pomysły na aranżacje wnętrz i design w świetnym stylu